DUO HD, DUO HD+ Nova Atualização V02.054 – 31/07/2019

372

DUO HD, DUO HD+ Nova Atualização V02.054 – 31/07/2019

Melhorias: SKS 107.3 W ON